Årsmøte 2020

21.02.2020 11:03

Årsmøte i Laksvatn skiskytterlag blir tirsdag 24. mars 2020 kl. 19.00 på Laksvatn oppvekstsenter. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styreleder i hende innen 15. mars. Epost: ivarlovland@gmail.com

  

SAKSLISTE

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkalling

Sak 3: Godkjenne saksliste

Sak 4: Velge møteleder

Sak 5: Velge referent

Sak 6: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 7: Behandle årsberetning fra styret

Sak 8: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 9: Behandle innkomne forslag:

Sak 10: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift

Sak 11: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 12: Foreta følgende valg: 12.1 Styreleder 12.2 Nestleder 12.3 Øvrige styremedlemmer 12.4 Varamedlemmer 12.5 To revisorer 12.6 Representanter til ting (fullmakt til dette kan gis til styret) TSSK, TSK, TCK 12.7 Leder av valgkomiteen 12.8 Øvrige to medlemmer av valgkomiteen